Red Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde.


María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo

Universidade da Coruña. Contratada predoutoral da Xunta de Galicia

María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo

María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo é contratada predoutoral e desenvolve a súa labor investigadora a tempo completo na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. É integrante do Grupo de Investigación “Dereito Público Global” da Universidade da Coruña, baixo a dirección do prof. Dr. D. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz e estudante de Doutorado en Dereito Administrativo Iberoamericano (Facultade de Dereito, Universidade da Coruña). Licenciada en Dereito en 2009 pola Universidade da Coruña (promoción 2004/2009), na súa formación académica destaca a realización dos seguintes Masters:

Masters:

 • 2012/2013 – Máster en Asesoramento Xurídico Empresarial (6ª Edición), Máster Oficial da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (coa cualificación de 9,1144).
 • 2011/2012 – Máster en Violencia de xénero (1ª Edición), Título Propio da Universidad de Valencia (coa cualificación de 9,6).
 • 2011/2012 – Máster en Igualdade de Xénero: Formación de Axentes para a Igualdade (3ª Edición), Título propio da Universidad de Castilla- La Mancha, Facultade de Ciencias Sociais de Cuenca (coa cualificación de 9).

Pódese resaltar a obtención das seguintes becas e axudas:

 • 2013 – Adxudicataria das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013.
 • 2013 – Renovación da Bolsa do Máster de Campus do Mar publicada por Resolución Reitoral de 1 de outubro de 2013.
 • 2012- Concesión da Bolsa do Máster de Campus do Mar publicada por Resolución Reitoral de 15 de outubro de 2012.

Así mesmo recibiu os seguintes premios e recoñecementos:

 • 2009 – Premio Fin de Carreira da Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia de 18-12-2009, páxina 19214). Obtención da nota máis alta das tres universidades galegas entre todas as especialidades.
 • 2009 – Premio Extraordinario de Licenciatura en Dereito. Calificacións obtidas en asignaturas troncais: 24 Matrículas de Honra e 1 Notable (sobre un total de 25 asignaturas troncais). Media do expediente académico (según certificación oficial): 9,7160
 • 2004 – Premio Extraordinario de Bacharelato (Diario Oficial de Galicia de 9-12-2004, páxina 16834).
 • 2004 – Matrícula de Honra en Bacharelato.

Como publicacións poden referirse as seguintes:

 • 2014 – Crónica “Jurisprudencia ambiental en Galicia”. Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. V, Núm. 2. (ISSN 2014- 038 X) y Vol. V, Núm. 1. (ISSN 2014- 038 X).
 • 2014 – Comunicación “La Contratación Pública Estratégica en el marco de la Nueva Directiva de Contratación Pública”. VII Xornadas de Dereito Administrativo Iberoamericano sobre La reforma de las Administraciones públicas. Libro de Actas 2014.Publicado en formato libro como “La reforma de las Administraciones públicas”, Grupo de Investigación Derecho Público Global (UDC). Dirección: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Marta García Pérez. Coordinación: Juan José Pernas García, María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo. (ISBN eBook en PDF: 978-84-686-6149-0), (ISBN Acabado en rústica: 978-84-686-6148-3).
 • 2013 – Comunicación  “Principios de la Contratación y Responsabilidad Social”. VI Xornadas de Dereito Administrativo Iberoamericano sobre Reforma del Estado y transformaciones del Derecho Administrativo. Publicación en prensa. Volumen 18 do Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña correspondente ao ano 2014.
 • 2012 – “Régimen jurídico del distintivo empresarial en materia de igualdad. Especial consideración a su implicación en el ámbito de la contratación “, Volumen 16 do Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 2012 (págs. 225-245). (ISSN: 1138-039X, pp. 225-245).

Por último,sinalar o seu coñecemento dos seguintes idiomas::

 • Gallego: CELGA IV. Dominio da expresión oral e escrita e comprensión lectora.
 • Inglés: First Certificate in English (Level B2).
 • Francés: Nivel axeitado en comprensión lectora

redecover.es